• Nederlands
 • Engels
Menu

Algemene voorwaarden

 1. Wille Donker advocaten is een maatschap, die bestaat uit een aantal besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een overzicht van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend door Wille Donker advocaten als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd.
 3. Wille Donker advocaten is jegens de cliënt gehouden de zorg te betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Wille Donker advocaten kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Wille Donker advocaten is bevoegd om, indien Wille Donker advocaten dat voor de goede uitvoering van de gegeven opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de gegeven opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan Wille Donker advocaten worden toegerekend, indien Wille Donker advocaten bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.
 5. De werkzaamheden van Wille Donker advocaten zullen periodiek en achteraf in rekening worden gebracht. De cliënt is gehouden het bedrag van de declaratie zonder korting of verrekening te voldoen. Alle kosten aan de zijde van Wille Donker advocaten, verband houdend met niet tijdige of niet volledige betaling, komen voor rekening van de cliënt.
 6. Indien Wille Donker advocaten ten behoeve van de cliënt derdengelden ontvangt, is Wille Donker advocaten bevoegd deze aan te wenden ter voldoening van eigen declaraties. Maakt Wille Donker advocaten van deze bevoegdheid gebruik, dan zal dit aan de cliënt worden bevestigd.
 7. Wille Donker advocaten is te allen tijde bevoegd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen, en de aanvang dan wel de voortzetting van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening van deze voorschotdeclaratie.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Wille Donker advocaten, uit welken hoofde of terzake waarvan dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder dekking van de door Wille Donker advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Wille Donker advocaten onder die verzekering. Desgevraagd zal Wille Donker advocaten inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Wille Donker advocaten aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 9. Indien de door Wille Donker advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Wille Donker advocaten beperkt tot het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 75.000,00.
 10. Wille Donker advocaten zal er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat gelden die door derden aan de cliënt moeten worden betaald, dan wel door Wille Donker advocaten moeten worden beheerd, worden gestort op een bankrekening van de stichting Stichting Derdengelden Wille Donker advocaten, gevestigd te Alphen aan den Rijn.
 11. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door Wille Donker advocaten gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna deze dossiers in beginsel worden vernietigd.
 12. Op de aan Wille Donker advocaten verstrekte opdracht is de klachtenregeling van Wille Donker advocaten van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Wille Donker advocaten. Een schriftelijk exemplaar van de klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden.
 13. Indien Wille Donker advocaten er niet in slaagt eventuele klachten van de cliënt over de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, te beslechten, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is gepubliceerd op de website van Wille Donker advocaten. Een schriftelijk exemplaar van het Reglement wordt op verzoek toegezonden. Voor zover de Geschillencommissie Advocatuur onbevoegd is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechter bij uitsluiting bevoegd is. Op alle rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 14. Op deze algemene voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door de vennoten van Wille Donker advocaten en de daarmee direct of indirect verbonden (rechts)personen alsmede de aan Wille Donker advocaten verbonden advocaten en/of andere medewerkers.

Wilt u op de hoogte blijven?

 • Nederlands
 • Engels