Algemene voorwaarden

 1. Wille Donker advocaten is een maatschap, die bestaat uit een aantal besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een overzicht van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW, uitsluitend door Wille Donker advocaten als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd.
 3. De cliënt is gehouden Wille Donker advocaten te informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 4. Wille Donker advocaten is gehouden zich in te spannen om het beoogde resultaat te bereiken. Wille Donker advocaten kan dat resultaat echter niet garanderen.
 5. Wille Donker advocaten is bevoegd om, indien zij dat voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan Wille Donker advocaten worden toegerekend, indien Wille Donker advocaten bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.
 6. Wille Donker advocaten is bevoegd haar tarieven tussentijds aan te passen.
 7. De werkzaamheden van Wille Donker advocaten zullen periodiek en achteraf in rekening worden gebracht. De cliënt is gehouden de facturen van Wille Donker advocaten zonder korting of verrekening te voldoen. Alle kosten aan de zijde van Wille Donker advocaten, verband houdend met niet tijdige of niet volledige betaling, komen voor rekening van de cliënt.
 8. Wille Donker advocaten is te allen tijde bevoegd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen, en de aanvang dan wel de voortzetting van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening van deze voorschotdeclaratie.
 9. Wille Donker advocaten zal er voor zorgdragen dat gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen, dan wel door Wille Donker advocaten moeten worden beheerd, worden gestort op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Wille Donker advocaten, gevestigd te Bodegraven. Wille Donker advocaten is gerechtigd om door de bank berekende negatieve rente aan de cliënt in rekening te brengen.
 10. Wille Donker advocaten is bevoegd de opdracht tussentijds te beëindigen in geval van een vertrouwensbreuk tussen de behandelend advocaat en de cliënt, dan wel indien voortzetting daarvan zich niet verdraagt met de voor advocaten geldende kernwaarden of de Wwft.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Wille Donker advocaten is beperkt tot het bedrag dat onder dekking van de door Wille Donker advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Wille Donker advocaten onder die verzekering. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Wille Donker advocaten aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden.
 12. Indien de door Wille Donker advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Wille Donker advocaten beperkt tot het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 75.000,00.
 13. Het bepaalde in de artikelen 11 en 12 is niet van toepassing in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid.
 14. Wille Donker advocaten verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG, de Wwft en de voor haar advocaten geldende beroepsregels, waaronder het beroepsgeheim, zoals nader omschreven in het privacy statement van Wille Donker advocaten. Het privacy statement is gepubliceerd op de website van Wille Donker advocaten. Op grond van de Wwft is Wille Donker advocaten in sommige gevallen verplicht een melding te doen bij de Financial Intelligence Unit.
 15. Op de aan Wille Donker advocaten verstrekte opdracht is de klachtenregeling van Wille Donker advocaten van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Wille Donker advocaten.
 16. Geschillen tussen Wille Donker advocaten en de cliënt die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, worden behandeld en beslist door de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De cliënt is gedurende een maand nadat Wille Donker advocaten heeft medegedeeld de zaak aan de Geschillencommissie Advocatuur te zullen voorleggen, bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de rechter. Indien het geschil aan de rechter wordt voorgelegd, is de Rechtbank Den Haag bevoegd, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechter bij uitsluiting bevoegd is.
 17. Op de rechtsverhouding tussen Wille Donker advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 18. Op deze algemene voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door de vennoten van Wille Donker advocaten en de daarmee direct of indirect verbonden vennootschappen alsmede de aan Wille Donker advocaten verbonden advocaten en andere medewerkers.