Geschilbeslechting

Heeft u een geschil met uw zakenpartner over een contract? Of bent u het niet eens met een beslissing van de overheid over uw vergunning? Dan is het verstandig een van onze specialisten in te schakelen.

Geschilbeslechting richt zich op het oplossen van juridische conflicten tussen één of meerdere partijen. Dit kan gaan om geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven, of tussen burgers en de overheid. Geschilbeslechting kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een vonnis van de rechtbank, arbitrage, een bindend advies of het treffen van een schikking. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de betrokken partijen, kan gekozen worden voor een formele procedure of een meer informele aanpak.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze specialisten richten zich op de oplossing van uw geschil. Op basis van zorgvuldige analyse stellen zij vast wat uw juridische positie is. Hoe kansrijk is die? Wat zijn daarbij de risico’s? Samen met u bepalen zij vervolgens wat de haalbare doelen zijn en wordt de strategie bepaald om die doelen te realiseren.

Gedurende het gehele traject staan wij u met raad en daad bij. Wij ontzorgen u maximaal, houden u voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en stemmen met u af als ontwikkelingen daar aanleiding voor geven.

Er zijn drie vormen van geschilbeslechting waar onze specialisten u bij kunnen helpen:

  • Bindend advies: partijen wenden zich niet tot een gewone rechter, maar tot een deskundige of een commissie. Partijen leggen in een overeenkomst vast wie tot bindend adviseur wordt benoemd en dat zij zich zullen houden aan het bindend advies. Bij geschillen over technische zaken wordt vaak voor een bindend advies gekozen.
  • Arbitrage: partijen kunnen door middel van een overeenkomst afspreken dat bestaande of toekomstige geschillen via arbitrage worden opgelost. Zij moeten dan hun geschil voorleggen aan particuliere rechters. De beslissing die deze rechters nemen is bindend voor alle partijen. Dit wordt een arbitraal vonnis genoemd. Er bestaan verschillende arbitrage-instituten. Bekende voorbeelden zijn de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut.
  • Procedure: partijen kunnen ervoor kiezen hun geschil voor te leggen aan de rechter. De rechter doet dan een bindende uitspraak in de vorm van een vonnis.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over geschilbeslechting? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten