• nl
  • en
Menu
Asbestverbod daken gaat niet door

Asbestverbod daken gaat niet door

11 juli 2019

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een eind gemaakt aan het langverwachte wetsvoorstel dat moest leiden tot sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024.

Het inademen van asbestvezels kan leiden tot dodelijke ziekten. In de tweede helft van de 20e eeuw is asbest op grote schaal toegepast, onder meer als brandwerend materiaal en als isolatie. Pas in 1993 is het gebruik van asbest verboden. Veel huizen bevatten ook nu nog asbest in bijvoorbeeld muren, schoorstenen en daken. Bij brand gebeurt het regelmatig dat asbest dat in het dak is verwerkt, vrijkomt en in de wijde omgeving wordt verspreid.

De regering wilde daarom een wettelijke regeling treffen op grond waarvan de aanwezigheid van asbest in gebouwen per 2024 kon worden verboden. Gebouweigenaren konden vanaf 2024 worden verplicht asbest uit hun gebouwen te verwijderen.

De Tweede Kamer stemde in oktober 2018 in met het wetsvoorstel. Het voorstel heeft de Eerste Kamer echter niet overleefd. De meeste partijen die tegen het voorstel stemden, vonden dat ten onrechte niet was voorzien in compensatie voor particuliere eigenaren die hun gebouw zouden moeten aanpassen. De Eerste Kamer vond het voorstel daarom onevenwichtig. Opmerkelijk is dat de Raad van State bij zijn advies over het wetsvoorstel al op dit punt had gewezen. De regering heeft dat advies genegeerd en moet daarvan nu de wrange vruchten plukken. De vruchten zijn trouwens ook wrang voor een aantal gebouweigenaren die met het oog op de komende wetgeving al hadden geïnvesteerd in een nieuw dak. Temeer nu de rechter in het verleden al eens heeft uitgemaakt dat het doen van investeringen vooruitlopend op een komende wets- of beleidswijziging voor eigen risico is.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rudolf van Binsbergen en student-stagiaire Emma de Vries.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en