• nl
  • en
Menu
Bevel tot beëindiging slapend dienstverband

Bevel tot beëindiging slapend dienstverband

1 april 2019

De kort gedingrechter van de Rechtbank Den Haag heeft onlangs een spraakmakend vonnis gewezen: het in stand houden van een ‘slapend dienstverband’ is in strijd met goed werkgeverschap. Gevolg? De werkgever werd bevolen de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Slapende dienstverbanden

Slapende dienstverbanden. Sinds de Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd op 1 juli 2015) is het een bekend fenomeen. Werkgevers kiezen ervoor om arbeidsovereenkomsten met werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest niet op te zeggen. In plaats daarvan houden ze het dienstverband ‘slapend’. Waarom? Om onder de transitievergoeding uit te komen.

Compensatieregeling

De wetgever heeft zich al gerealiseerd dat slapende dienstverbanden niet wenselijk zijn. Daarom treedt in 2020 een nieuwe wet in werking, die de prikkel om dienstverbanden slapend te houden wegneemt. Werkgevers worden voortaan gecompenseerd voor uitbetaling van transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers. Anders gezegd, wat ze aan transitievergoeding aan de zieke werknemer uitbetalen, krijgen ze via het UWV weer terug. Lees over die compensatieregeling – die overigens terugwerkende kracht heeft – meer in dit artikel.

Rode lijn in de rechtspraak van voorheen

De (on)mogelijkheid om een dienstverband slapend te houden, is al meerdere keren onderwerp van procedures geweest. De rode lijn in al die uitspraken was dat het slapend houden van een dienstverband (om daarmee de transitievergoeding te omzeilen) niet ernstig verwijtbaar is en ook niet in strijd met goed werkgeverschap. Hooguit is het onfatsoenlijk. Die rechtspraak dateert echter van voor de totstandkoming van de compensatieregeling.

Kentering

Een recente uitspraak van de kort gedingrechter van de Rechtbank Den Haag wijst echter op een kentering. Wat was het geval? Werkneemster was al langer dan twee jaar ziek en haar medische situatie was uitzichtloos. De kans was zelfs reëel dat ze op korte termijn zou overlijden. Desondanks hield haar werkgever haar dienstverband slapend. Op het moment dat werkneemster zou overlijden, zou zij geen recht op een transitievergoeding hebben. En dus ook haar nabestaanden niet.

Dat was voor werkneemster reden om een kort gedingprocedure te starten. Zij vorderde dat haar werkgever werd bevolen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, onder toekenning van de transitievergoeding. De voorzieningenrechter ging daar in mee. Volgens hem kan de heersende leer in de rechtspraak (zoals hiervoor beschreven) niet langer stand houden. Samengevat weergegeven: omdat er een compensatieregeling in zicht is (die nota bene terugwerkende kracht heeft), is het slapend houden van een dienstverband vanaf nu wél in strijd met goed werkgeverschap.

Werkgever voerde nog allerlei argumenten aan om er alsnog onderuit te komen. Maar de rechter ging daar niet in mee. Het enige belang van werkgever was een financieel belang, zo oordeelde hij, en dat was niet voldoende reden om het dienstverband in stand te houden. Ook kwam niet vast te staan dat werkgever de transitievergoeding (die in dit geval anderhalve ton bedragen) niet kon ‘voorschieten’.

Geldt dit voor alle gevallen?

Zo zwart-wit is het niet. Bij de beoordeling of een werkgever ‘verplicht’ is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, tellen namelijk alle omstandigheden mee. In dit geval was relevant dat de medische situatie van werkneemster zeer uitzichtloos was. Vaststond dat zij niet meer zou re-integreren. Dat hoeft natuurlijk niet voor alle werknemers te gelden. Ook als je langer dan twee jaar ziek bent geweest, kan het alsnog de verwachting zijn dat je op termijn weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. In zo’n geval is het slapend houden van een dienstverband wellicht wel toegestaan.

Slapend houden of opzeggen?

Toch is het aan te bevelen om dienstverbanden na twee jaar ziekte niet slapend te houden, maar op te zeggen (of op een andere manier te beëindigen). Ten eerste om procedures zoals hiervoor besproken te voorkomen. Maar het tweede argument is net zo relevant. De compensatieregeling die in aantocht is, is namelijk beperkt. De transitievergoeding die wordt vergoed, wordt berekend tot en met het moment dat de periode van twee jaar ziekte afloopt. Ter illustratie: als een dienstverband na twee jaar ziekte nog eens twee jaar slapend wordt gehouden, komt die extra twee jaar voor rekening van werkgever. Het slapend houden van dienstverbanden is dus af te raden.

Dit artikel is geschreven door mr. drs. Gerben Plomp.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en