Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Net zoals de Tweede Kamer (op 16 februari jl.) heeft de Eerste Kamer (op 14 maart jl.) het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ als hamerstuk afgedaan. De wet voorziet in een (tijdelijke) wijziging van de regeling omtrent de turboliquidatie. Het doel is het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier […]

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is het voorontwerp ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in consultatie gebracht. Dit wetsontwerp beoogt een (tijdelijke) wijziging van de regeling omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. De einddatum voor de consultatie is […]

WHOA als schorsingsgrond voor een faillissementsaanvraag

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Een dergelijk akkoord kan worden begeleid door een door de rechtbank aan te wijzen herstructureringsdeskundige. De wetgever heeft tot uitgangspunt […]

Ambtshalve onderzoek ‘redelijk belang’ bij faillietverklaring

Als een rechtspersoon wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dan volgt daarna de vereffening van de vennootschap. Dit houdt in dat het vermogen van de vennootschap door de benoemde vereffenaar te gelde worden gemaakt en dat met de opbrengst daarvan de schuldeisers worden voldaan. Er bestaat echter de mogelijkheid dat […]

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel

Op  17 december 2020 is de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel in werking getreden. Deze voorziening maakt deel uit van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV’ en biedt de rechter tijdelijk de mogelijkheid de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen, en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen. Deze regeling beoogt […]