Rapporteren maatregelen verduurzamingsplicht uiterlijk 1 december 2023!

Uiterlijk op 1 december 2023 moeten bedrijven rapporteren over de maatregelen die ze genomen hebben voor de verduurzaming van het energiegebruik. Geldt dit voor uw bedrijf? Wat zijn de verplichtingen precies? Wat gebeurt er als u niet (op tijd) rapporteert? In deze blog geven wij de antwoorden. Welke bedrijven? Bedrijven die meer dan 50.000 kWh […]

Abnormaal lage inschrijving: wijziging in de rechtspraak?

Nederlandse rechters zijn over het algemeen terughoudend om inschrijvers die vinden dat de inschrijving van een concurrent abnormaal laag is, gelijk te geven. Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof’) een uitspraak gedaan die daarin verandering kan brengen. In deze bijdrage wordt die uitspraak besproken en worden praktijktips gegeven. Aanbesteding IT-diensten: de […]

Best lastig die bevoegdheidsverdeling in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Het zal je maar gebeuren: je krijgt als eigenaar van gronden de plicht opgelegd van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om toe te staan dat op jouw gronden werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van bijvoorbeeld een hoogspanningsverbinding of een elektriciteitsnetwerk. Of erger nog, je wordt verplicht toe te staan dat op […]

Vragen bij oordeel Raad van State over stikstofmodel

Met spanning werd uitgezien naar de uitspraak van de Raad van State van 5 april 2023 in de zaak over de ViA15. Een belangrijk onderdeel van de zaak is het rekenmodel dat wordt gebruikt voor stikstofberekeningen. Dit model, AERIUS Calculator, is aangepast naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State in dezelfde zaak. Tot […]

Legalisering PAS-melders op komst

Nederland was in rep en roer toen de Raad van State op 29 mei 2019 oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd was met Europees recht. Het PAS voorzag erin dat activiteiten die leidden tot een beperkte toename van de stikstofdepositie op gebieden waar de kritische depositiewaarde (KDW) werd overschreden, zonder natuurvergunning konden worden uitgevoerd. […]

Overheden moeten gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond

Gelijke monniken, gelijke kappen Wanneer een overheidslichaam onroerende zaken (zoals grond) verkoopt waarbij geen aanbestedingsplicht van toepassing is, geldt voortaan dat een verplichte, openbare selectieprocedure moet plaatsvinden. Dit oordeel velde de Hoge Raad op 26 november 2021 in het Didam-arrest. Het arrest vormt een belangwekkende uitspraak over het gelijkheidsbeginsel dat een overheidsorgaan in acht moet nemen. […]

Aanbestedende dienst moet voortaan alle stukken aan rechter geven

Procederen tegen de uitkomst van een aanbesteding wordt gemakkelijker: aanbestedende diensten moeten voortaan alle stukken van de aanbesteding, inclusief de inschrijvingen van concurrenten, aan de rechter geven. Verliezen bij een aanbesteding is nooit leuk. Een inschrijving is vaak goed voorbereid en er zit veel tijd en rekenwerk in. De uitkomst is nog moeilijker te verteren […]

Natuurvergunning boeren intrekken kan niet zomaar

Het is in de stikstofcrisis nog onduidelijk wat de stikstof­uitstoot is van verschillende sectoren, zoals de industrie. Zolang daar geen zicht op is, dienen natuurvergunningen verleend aan boeren voor de uitstoot van stikstof niet zomaar ingetrokken te worden. De huidige stikstofproblematiek is het gevolg van de verplichtingen die Nederland is aangegaan op Europees niveau. Als […]

Varkens in Nood-uitspraak: belangrijke mijlpaal

Met de Varkens in Nood-uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU 14 januari 2021, ECLI:EU:C:2021:7) is de deur opengezet voor ruimere deelnamemogelijkheden aan procedures waarbij het milieu en de omgeving in het geding zijn. Deze nieuwe lijn leidt in snel tempo tot nieuwe uitspraken die de toegang tot de rechter verder uitbreiden. Zo zijn degenen […]

Europeanisering en rechtsbescherming

Door de VAR Vereniging voor bestuursrecht is ruim vier jaar geleden een commissie ingesteld die de opdracht kreeg om de (te verwachten) invloed te beschrijven van de op het niveau van de Europese Unie tot ontwikkeling komende algemeen bestuursrechtelijke regels en beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht. Deze Commissie Europeanisering algemeen […]