• nl
  • en
Menu
Direct marketing: do’s en don’ts

Direct marketing: do’s en don’ts

16 oktober 2018

Een webwinkel verzamelt persoonsgegevens, waaronder de naam en het (e-mail)adres van de klant, om de bestelling te kunnen bevestigen en om het bestelde product aan huis te kunnen bezorgen. Maar mogen diezelfde gegevens op een later moment ook gebruikt worden voor direct marketing, bijvoorbeeld om de klant te wijzen op nieuwe producten of om aanbiedingen te doen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 4 oktober 2018 uitgebreide informatie over de spelregels rondom direct marketing op haar website gepubliceerd. Daarmee geeft de Autoriteit richting aan en uitleg over de gevolgen die de AVG heeft op het benaderen van klanten.

Hoofdregel bij direct marketing per e-mail, sms of app

De hoofdregel is dat direct marketing per e-mail, sms of app is toegestaan als daarvoor de toestemming van de klant is verkregen. Aan deze toestemming stelt de AVG strenge eisen, waarbij de verkregen toestemming bovendien aangetoond moet kunnen worden.

De toestemming moet aan de volgende vier eisen voldoen:

  1. Vrij: iemand moet vrij zijn om toestemming te geven en dus ook om deze te weigeren of in te trekken. Een dienst mag niet geweigerd worden, omdat geen toestemming voor direct marketing is gegeven. In dat geval is er van ‘vrije’ toestemming geen sprake.
  2. Specifiek: er mag geen twijfel over bestaan dat de toestemming wordt gegeven (ook) voor het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing.
  3. Geïnformeerd: voordat de toestemming wordt gegeven, moet er open en transparant informatie worden verstrekt over de beoogde direct marketing, zodat precies duidelijk is waarvoor toestemming wordt gegeven.
  4. Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een actieve handeling waaruit de toestemming blijkt, bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke verklaring. Het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’ is onvoldoende. Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes (‘opt-out’) voldoet ook niet.

Als in het verleden al eens om toestemming voor direct marketing is gevraagd, dan is het evengoed raadzaam om te controleren of die toestemming nog voldoet aan de strengere eisen van de AVG. Als niet op de juiste manier om toestemming is gevraagd, bijvoorbeeld omdat niet goed is geïnformeerd over het gebruik van gegevens voor direct marketing, dan moet de toestemming opnieuw gevraagd worden.

Uitzondering

Er is één uitzondering op bovenstaande hoofdregel: toestemming hoeft niet gevraagd te worden als bestaande klanten worden benaderd met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten. De Autoriteit Persoonsgegevens licht toe dat iemand een bestaande klant is als deze persoon al eens een product of dienst heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst, waaruit de verplichtingen tot levering (van een product of dienst) en betaling (door de klant) blijken. Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen, maar zich bijvoorbeeld ‘slechts’ heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of een enquête heeft ingevuld. Als de persoonsgegevens van die personen voor direct marketing gebruikt willen worden, dan moet daarvoor dus eerst toestemming gevraagd worden.

Verzet

Bij direct marketing via e-mail, sms of app speelt ook de Telecommunicatiewet een rol. Deze wet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Iedere keer dat digitale direct marketing wordt verstuurd, moet duidelijk en uitdrukkelijk op het recht van verzet gewezen worden. Maakt iemand daarvan gebruik, dan mag geen digitale direct marketing meer gestuurd worden.

Andere vormen van direct marketing

Direct marketing kan ook op andere manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld per telefoon of per post. Daarvoor gelden specifieke regels. Zo zal bij het toesturen van reclamepost aan bestaande klanten steeds eerst de afweging gemaakt moeten worden of het gebruik van de persoonsgegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld. Zo ja, dan mag de reclamepost zonder toestemming verstuurd worden. Zo niet, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden.

Meer informatie

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt aan de hand van vragen en antwoorden nog meer informatie gegeven over de regels die op grond van de AVG gelden bij de verschillende vormen van direct marketing. Doe er uw voordeel mee, zodat u met uw direct marketing activiteiten binnen de grenzen van de AVG en de Telecommunicatiewet blijft.

Dit artikel is geschreven door mr. L.P. (Petra) Wille en ook gepubliceerd in Sdu Opmaat Privacyrecht.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en