• Nederlands
  • Engels
Menu
Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen

9 december 2019

Het opstarten van een incassoprocedure tegen een buitenlandse debiteur voor een geringe vordering wordt als weinig aantrekkelijk ervaren. De hoge kosten en onbekendheid met het buitenlandse rechtssysteem spelen daarbij een grote rol. Veelal worden dergelijke geringe vorderingen dan ook als oninbaar afgeboekt.

Dat is echter niet nodig, omdat er een Europese procedure bestaat die juist is bedoeld om dergelijke grensoverschrijdende geschillen over geringe vorderingen eenvoudiger en sneller te regelen. Dit betreft de ‘Europese procedure voor geringe vorderingen’. Deze procedure bestaat al sinds 2009, maar is relatief onbekend. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen is van toepassing op grensoverschrijdende vorderingen van ten hoogste € 5.000,00 exclusief rente en kosten (tot 2017 was dit € 2.000,00). Met grensoverschrijdend wordt bedoeld dat de bij de vordering betrokken partijen woonachtig/gevestigd zijn in verschillende EU-landen. Daarnaast is de procedure beperkt tot vorderingen uit hoofde van burgerlijke en handelszaken.

De procedure is in beginsel een schriftelijke procedure, waarbij korte termijnen gelden. Voor het voeren van de procedure zijn (meertalige) standaardformulieren vastgesteld. De procedure wordt door de eisende partij ingeleid door het indienen van een standaardformulier bij de bevoegde rechtbank. Deze rechtbank stuurt het formulier aan de verweerder. De verweerder kan op de vordering antwoorden, en eventueel een tegenvordering instellen. De rechtbank zal vervolgens vervolgens een beslissing nemen over de vordering, eventueel nadat eerst nog een zitting is gehouden. De beslissing wordt automatisch in alle EU-landen erkend en kunnen daar ook ten uitvoer worden gelegd.

Al met al een procedure die het overwegen waard is bij een niet-betalende buitenlandse debiteur.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Jeroen van der Pouw Kraan, verbonden aan de praktijkgroepen Ondernemingsrecht en Insolventierecht.Dit artikel is geschreven door:

mr. J.N. (Jeroen) van der Pouw Kraan
advocaat
pouwkraan@willedonker.nl
+31 (0)172 - 23 65 88

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels