Grote spelers moeten kleine leveranciers binnen 30 dagen betalen

In maart van vorig jaar werd door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel ingediend om de huidige maximale toegestane betalingstermijn voor het...

Deel dit artikel

In maart van vorig jaar werd door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel ingediend om de huidige maximale toegestane betalingstermijn voor het midden- en klein bedrijf te halveren. Het wetsvoorstel moet de machtspositie van groot bedrijf aan banden leggen en het financieringstekort van het midden- en kleinbedrijf verminderen. Het voorstel kon op een ruime meerderheid rekenen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De wetswijziging beperkt de maximale betalingstermijn tussen grote bedrijven en kleinere bedrijven van 60 naar 30 dagen. Op 1 juli 2022 zal deze wet (Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146) in werking treden. Na inwerkingtreding van deze Wijzigingswet mogen nieuwe handelsovereenkomsten tussen een grote onderneming als debiteur en kleine en middelgrote onderneming als crediteur in beginsel geen betalingstermijnen van meer dan 30 dagen bevatten, althans is het opnemen van een dergelijke bepaling in de overeenkomst nietig. Dan zal steeds van rechtswege een termijn van 30 dagen gelden.

Voor reeds op 1 juli 2022 bestaande contracten geldt dat langere betalingstermijnen met een maximum van 60 dagen nog één jaar gehanteerd mogen worden. Voor bestaande contracten wordt dus een overgangstermijn gehanteerd. Praktisch doet u zich er goed aan om vanaf heden enkel betalingstermijnen van maximaal 30 dagen overeen te komen, omdat in de rechtsverhouding tussen inkopers en leveranciers niet altijd duidelijk is wanneer een ‘nieuw’ contract begint en een ‘oud’ contract eindigt. Pas dus op tijd uw algemene voorwaarden aan, als dat nodig is.

De bovenstaande nieuwe maximale betalingstermijn geldt overigens alleen tussen kleine en middelgrote bedrijven als crediteuren enerzijds en grote bedrijven als debiteuren anderzijds. Twee grote handelspartijen kunnen in beginsel nog een betalingstermijn van 60 dagen hanteren. Uw onderneming wordt als een micro-, klein of middelgroot bedrijf gekwalificeerd als deze aan twee van de drie onderstaande vereisten voldoet:

  1. De waarde van de activa volgens de balans bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan 40 miljoen euro;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Andersom heeft de debiteur als ‘grote onderneming’ te gelden als hij niet aan twee van de drie bovenstaande vereisten voldoet.

Kortom, vanaf 1 juli 2022 mogen nieuwe overeenkomsten tussen kleine en middelgrote ondernemingen als crediteuren enerzijds en grote ondernemingen als debiteuren anderzijds geen betalingstermijn van meer dan 30 dagen meer bevatten. Voor bestaande contracten geldt een overgangstermijn van één jaar.

Dit artikel is geschreven door Nick Buijze, juridisch medewerker.

Geschreven door:
No data was found