• nl
  • en
Menu
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

3 december 2018

In september 2013 sloten ruim veertig organisaties uit allerhande sectoren het zogenaamde Energieakkoord. Daarin werd afgesproken in te zetten op duurzame groei via energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Bedrijven met een inrichting dienen daarom energiebesparende maatregelen te treffen. In 2017 werd duidelijk dat bedrijven achterliepen om werk te maken van de afgesproken energiebesparing. Op 1 juli 2019 treedt daarom een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking. Deze wijziging houdt in dat bedrijven voor uiterlijk 1 juli 2019 moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen: de informatieplicht. Daarmee kan beter worden toegezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Aanleiding maatregel: het Energieakkoord

Het Energieakkoord wordt maatschappelijk breed gedragen. Het is onderschreven door de overheid, werkgevers, vakbewegingen, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Elke partij draagt via de gemaakte afspraken bij aan duurzame groei. De informatieplicht die nu wordt ingevoerd, is bedoeld voor het bedrijfsleven. Bedrijven blijven volgens de Nationale Energie Verkenning (NEV) uit 2017 namelijk achter met het nemen van energiebesparende maatregelen.

Energiebesparingsplicht: wat en voor wie?

Vanuit de Wet milieubeheer bestaat al langer de plicht voor bepaalde bedrijven om besparingsmaatregelen te nemen die in vijf jaar moeten worden terugverdiend. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige maatregelen, zoals maatregelen op het gebied van isolatie, verlichting en verwarming.

Deze energiebesparingsplicht is van toepassing op bedrijven en instellingen met een beperkte milieubelasting (inrichting type A of type B). Inrichtingen type A zijn bijvoorbeeld kantoren of scholen. Inrichtingen type B zijn bedrijven die bij de oprichting, of bij wijziging van de activiteiten, een melding moeten doen bij het bevoegd gezag. Het gaat dan bijvoorbeeld om garagebedrijven, metaalbedrijven en jachthavens. Via de beslishulp van Kenniscentrum InfoMil kunt u nagaan of sprake is van een inrichting.

De energiebesparingsplicht is niet van toepassing op kleingebruikers van energie. De besparingsplicht geldt dus uitsluitend voor inrichtingen type A en B die middelgrote of grote energieverbruikers zijn.

Handhaving via informatieplicht

Het is in de praktijk moeilijk te controleren of wordt voldaan aan de energiebesparingsplicht. Daarnaast is het voor bedrijven ook niet zo aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Om de doelstellingen van het Energieakkoord te bereiken, wordt daarom een informatieplicht ingevoerd. Dit betekent concreet dat bedrijven één keer in de vier jaar via een digitale omgeving informatie moeten geven over de door hen genomen maatregelen. Op grond van die informatie kan vervolgens toezicht worden gehouden. Juridisch gezien betekent dit een verschuiving van de bewijslast. Nu moet het bevoegd gezag nog aantonen dat een bedrijf niet voldoet. Straks moet het bedrijf actief bewijzen dat het de verplichtingen wel naleeft.

Werking informatieplicht

Hoe voldoen bedrijven aan de informatieplicht? Uiterlijk 1 juli 2019 moet het bedrijf een rapport opsturen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In dit rapport staan de genomen energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt zijn de erkende maatregelen die voor een bedrijfstak zijn opgesteld. Deze maatregelen zijn per branche te vinden in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Bedrijven mogen daarvan (gemotiveerd) afwijken door maatregelen te nemen met een vergelijkbaar effect. Op basis van de ingediende rapporten kan gericht worden bepaald waar controle nodig is. Na verzending van het eerste rapport geldt dat één keer in de vier jaar een nieuw rapport moet worden verstuurd.

Sancties

Wanneer er een nacontrole wordt uitgevoerd en het bedrijf nog steeds niet de juiste maatregelen heeft getroffen, kan handhavend worden opgetreden. Dit is ook het geval indien er niet aan de informatieplicht wordt voldaan. Het optreden zal meestal geschieden door het opleggen van een last onder dwangsom. Dit houdt in dat de overtreder binnen een aangegeven periode alsnog zijn verplichtingen moet nakomen, op straffe van een dwangsom.

Uitzonderingen

Niet alle bedrijven vallen onder de informatieplicht. Bijvoorbeeld inrichtingen type C. Dat zijn bedrijven die alleen in werking mogen zijn als zij een omgevingsvergunning milieu hebben.

Wilt u weten of uw bedrijf onder deze plicht valt? Wille Donker advocaten ondersteunt u graag bij de beoordeling van uw verplichtingen en om daaraan te voldoen. U kunt contact opnemen met onze Praktijkgroep Overheid.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Henk-Jan Ligtenberg en student-stagiair Femke de Wijs.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en