NOW 2.0: hoe nu verder?

Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen onder de NOW 2.0 voor de maanden...

Deel dit artikel

Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen onder de NOW 2.0 voor de maanden juni, juli augustus en september. De NOW 2.0 is niet slechts een verlenging van de eerste versie van de NOW, maar bevat ook diverse wijzigingen. Dit was nodig omdat de regeling relatief snel en generiek is opgesteld. Om te voorkomen dat bedrijven ‘tussen wal en schip’ raken en om de drempel voor sommige bedrijven weg te nemen, zijn enkele aspecten aan de regeling toegevoegd. Inmiddels is al veel bekend over de NOW 2.0. In deze bijdrage leest u hier meer over.

De omzetperiode

Uitgangspunt is en blijft: bedrijven die tenminste 20% omzetverlies verwachten, ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk aan het omzetverlies. In tegenstelling tot de eerste versie van de NOW, geldt de NOW 2.0 niet voor drie, maar voor vier maanden. De omzetperiode die moet worden vergeleken met 2019 om de omzetdaling te berekenen, mag in de tweede regeling starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor bedrijven die ook al gebruikt hebben gemaakt van de eerste NOW, geldt dat de nieuwe meetperiode moet aansluiten op de meetperiode onder de eerste NOW.

Opgemerkt dient te worden dat eventuele andere subsidies en tegemoetkomingen die ondernemers ontvangen in het kader van de corona-uitbraak, moeten worden meegeteld bij de berekening van de huidige omzet.

De loonperiode

De referentiemaand voor de loonsom onder de NOW 2.0 is vastgesteld op de maand maart 2020. Het UWV vergelijkt de loonsom van de maanden juni, juli, augustus en september dus met viermaal de loonsom over de maand maart. Een vermindering van de loonsom betekent net als onder de eerste regeling een onevenredig lagere subsidie. Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening verwijzen wij u naar het derde hoofdstuk uit onze webpagina Coronavirus | Vragen & Antwoorden. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 30% uit de eerste NOW-regeling, worden verhoogd naar 40%. Dit percentage mag dus bij de loonsom worden opgeteld.

Ontslagboete

Binnen de eerste NOW-regeling gold dat de totale loonsom plus een verhoging van 50% van de medewerkers die wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslagen zijn, van de verleende subsidie afgetrokken dient te worden. Binnen de nieuwe NOW-regeling wordt deze verhoging van 50% achterwege gelaten. Voor een medewerker waar bedrijfseconomisch ontslag aan is verleend, dient dus ‘slechts’ de hoogte van de loonsom van de subsidie afgetrokken te worden. Let op: dit lijkt op het eerste gezicht vrij gunstig, en in vergelijking met de eerste tranche is dat het ook. Echter, bij een omzetverlies van 40% zal dus (90% van 40%) 36% van de loonsom aan subsidie worden verleend, exclusief de forfaitaire opslag. Dit betekent dat wanneer een werknemer ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen, er 100% van de totale loonsom terugbetaald dient te worden. Dit komt dus neer op 64% (36% van de loonsom aan subsidie minus 100% van de loonsom aan terugbetaling) van dat betreffende loonbedrag aan ‘boete’.

Bij bedrijfseconomisch ontslag voor 20 of meer medewerkers moet er een akkoord over de ontslagaanvraag bereikt worden met de belanghebbende vakbond(en). In tegenstelling tot de – reeds voor de coronacrisis bestaande – regeling, moet er overeenstemming worden bereikt met de vakbond(en) over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Zonder akkoord wordt de gehele subsidie verlaagd met vijf procent, nadat de hoogte van de loonsom voor deze werknemers is verminderd.

Seizoensbedrijven

Bedrijven met periode-gebonden omzetpiek, hebben in maart vaak meer personeel in dienst dan in januari. Deze bedrijven zijn er dus bij gebaat dat onder de NOW 2.0 maart als referentiemaand voor de loonsom wordt gehanteerd in plaats van januari.

Scholing

Werkgevers die gebruik maken van de NOW 2.0, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Het kabinet komt werkgevers hierin tegemoet met een nieuw crisispakket, namelijk: ‘Nederland leert door’. Dat pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.

Accountantsverklaring

Bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,00 of meer, moeten ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring verstrekken. Bedrijven die een voorschot van minder dan € 100.000,00 hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,00 of meer zal worden vastgesteld, zodat ook zij een accountantsverklaring nodig hebben.

De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overgelegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000,00 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,00, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Die derde kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie zijn.

Dividenduitkeringen, bonussen en het inkopen van eigen aandelen
Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 dient te verklaren dat zij over 2020 geen dividend of bonussen uitkeert aan het bestuur of de directie en dat zij eigen aandelen inkoopt tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bonussen aan overige personeelsleden is wel toegestaan.

Conclusie

Het kabinet heeft geprobeerd om de generieke regeling iets scherper bij te snijden, zodat de regeling beter aansluit op de huidige maatschappelijke situatie. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld niet de laatste wijzigingen zijn. Het kabinet streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli open te stellen. Wille Donker houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Deze bijdrage is geschreven door de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Geschreven door:
No data was found