• Nederlands
  • Engels
Menu
School, leerlingen en gescheiden ouders. Welke ouder krijgt informatie?

School, leerlingen en gescheiden ouders. Welke ouder krijgt informatie?

24 november 2017

Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Scholen hebben een actieve informatieplicht. Wanneer het gaat om informatie over een leerling van wie de ouders één huishouding voeren, levert dit weinig problemen op. Het verstrekken van informatie is minder vanzelfsprekend als ouders zijn gescheiden. Moeten scholen dan beide ouders afzonderlijk informeren? En wat als één ouder het ouderlijk gezag heeft? Of als een ouder zonder gezag om informatie vraagt?

Beide ouders hebben gezag

Hoofdregel is dat als beide ouders zijn belast met het ouderlijk gezag, zij beiden (afzonderlijk) moeten worden geïnformeerd. Veel scholen kiezen er echter voor om slechts één van de ouders als contactpersoon van de leerling te registreren. Dat mag. De school mag er in beginsel op vertrouwen dat deze ouder de andere ouder informeert. Als geen contactpersoon geregistreerd is, zal de school op grond van de hoofdregel beide ouders moeten informeren.

Als de ouders van een leerling gescheiden zijn, lijkt de situatie ingewikkelder. In de praktijk maakt dit echter niet veel verschil. Ook nu geldt de hoofdregel dat beide ouders moeten worden geïnformeerd. Ook het aanwijzen van één contactpersoon is nog steeds mogelijk. Dit is alleen anders wanneer de school weet – of had kunnen weten – dat de ouders elkaar niet informeren. In die situatie is het aan de school om alle informatie over de leerling (in gelijke mate) aan beide ouders te verstrekken. Bij twijfel geldt dus: informeer beide ouders.

Gezag bij één ouder

Wanneer één ouder gezag heeft, kan de school volstaan met het actief informeren van de gezaghebbende ouder. Deze ouder is vervolgens wettelijk verplicht om de ouder zonder gezag te informeren over belangrijke zaken, zoals over de voortgang van het kind op school.

Dit betekent niet dat de ouder zonder gezag geheel geen recht heeft op informatie. In sommige gevallen is de school verplicht om ook aan deze ouder informatie te verstrekken. Dit hoeft echter niet actief. De ouder zonder gezag moet zelf om informatie vragen. Als de school een verzoek ontvangt van de ouder zonder gezag loopt de school drie stappen langs om vast te stellen of het verzoek moet worden gehonoreerd.

Stap 1

Informeer allereerst de ouder mét gezag over het verzoek.

Stap 2

Stel vervolgens vast om wat voor informatie het gaat. De wet zegt dat alleen informatie ‘inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreft’ hoeft te worden gedeeld met de ouder zonder gezag. Denk aan informatie over de schoolkeuze, leerprestaties, beroepskeuze, medische kwesties en aangelegenheden op financieel terrein. Een uitnodiging voor een algemene ouderavond of de inlogcodes voor een schoolfoto valt hier volgens de Landelijke Geschillencommissie niet onder. En ook niet het geven van een toelichting op het rapport of het voeren van kennismakings- en rapportgesprekken.

Stap 3

Ga tot slot na of er een uitzondering van toepassing is. De school mag te allen tijde weigeren informatie te verstrekken als (1) de informatie niet ook aan de ouder mét gezag is verstrekt of (2) als de school van mening is dat het belang van het kind zich verzet tegen informatieverstrekking. Het achterhouden van informatie op grond van de tweede uitzondering kan zich bijvoorbeeld voordoen in een situatie waarin een vader of moeder geen omgang heeft met de leerling, maar wel informatie wenst te ontvangen over het lesrooster. Denkbaar is dat de ouder zonder gezag deze informatie opvraagt om de leerling toch op te zoeken, terwijl er een contactverbod is.

Nieuwe partner

Wat als een gezaghebbende ouder een nieuwe partner heeft? Deze nieuwe partner moet in beginsel door de school worden behandeld als derde, iemand die buiten de informatievoorziening staat. Dit betekent dat de school niet zomaar informatie over bijvoorbeeld de leerprestaties van een leerling aan de nieuwe partner mag verstrekken. Dat mag alleen als de andere ouder met gezag toestemming geeft. Dit geldt ook voor het aanschuiven bij een oudergesprek. Dat kan, maar alleen met toestemming. Bovendien kan de school zelfs mét toestemming weigeren de nieuwe partner van informatie te voorzien. De nieuwe partner is geen ouder en valt daarom simpelweg niet onder de informatieplicht die op de school rust.

Let op: dit ligt anders als een nieuwe partner tevens een verzorger of voogd is. In dat geval zijn de regels voor ouders met gezag van toepassing.

Tot slot

Van de school wordt geëist dat zij zich opstelt als een neutrale en sterke partij, die consequent handelt en de belangen van het kind vooropstelt. Een manier om te verzekeren dat op school de juiste werkwijze omtrent het informeren van ouders wordt gehanteerd, is het vastleggen van de gewenste werkwijze in een protocol. Overweegt u een protocol op te stellen? Neem dan contact op en vraag naar één van de onderwijsrecht-experts van Wille Donker advocaten. Zij zijn u graag van dienst!

Deze bijdrage is geschreven door de praktijkgroep Onderwijsrecht.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels