• Nederlands
  • Engels
Menu
Lage WW-premie? Zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst

Lage WW-premie? Zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst

19 december 2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in werking. Een van de maatregelen in de WAB is dat de hoogte van de WW-premie vanaf die datum wordt gekoppeld aan de aard van de arbeidsovereenkomst.

Hoog en laag tarief

De werkgever zal onder de WAB een hogere WW-premie betalen voor een werknemer met een “flexibel” contract en een lagere WW-premie voor een werknemer met een “vast” contract. Het aanbieden van een “vast” contract wordt op deze wijze (financieel) aantrekkelijker. Het verschil tussen de lage en de hoge premie zal 5 procentpunt bedragen. Voor 2020 zijn de lage en hoge tarieven voorlopig vastgesteld op 2,94% en 7,94%.

Een rekenvoorbeeld: als het loon voor de werknemersverzekeringen € 3.000,00 per maand bedraagt, is het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie € 150,00 per maand. Op jaarbasis kan een werkgever in dit gegeven voorbeeld maar liefst € 1.800,00 per werknemer besparen door een flexibel contract te vervangen door een vast contract.

‘Vast’ contract

Onder de definitie van een “vast” contract wordt verstaan een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst (bijv. nulurencontract). Dat betekent dat de arbeidsomvang (het aantal uren per week of maand) dient te zijn vastgesteld.

Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. De lage premie is ook van toepassing op werknemers met leerwerktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De tweede uitzondering wordt gemaakt voor jongeren tot 21 jaar indien zij niet meer dan twaalf uur per week werken. Ook dan is de lage premie van toepassing.

Controle

Werkgevers die een lage WW-premie willen gaan afdragen, moeten een kopie van de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnemen in hun loonadministratie. Op deze wijze kan controle worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De aard van het contract moet bovendien voor werknemers zichtbaar worden op hun loonstrook. Werknemers zouden hierdoor (beter) op de hoogte moeten zijn van het type contract.

Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst?

In lang niet alle gevallen waarin de werknemer werkzaam is op basis van een vast contract is ook een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig. Niet zelden is de tijdelijke arbeidsovereenkomst stilzwijgend overgegaan in een vast contract. In andere gevallen is de overgang naar een contract voor onbepaalde tijd eenzijdig (met een brief) door de werkgever bevestigd. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie voldoet dat niet.

Aan de slag

Werkgevers moeten ervoor gaan zorgen dat zij voldoen aan de administratieve verplichting van het daadwerkelijk hebben van een vast contract. Daarvoor krijgen werkgevers wel wat extra tijd. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat uiterlijk vóór 1 april 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie aanwezig is.

Om het voor werkgevers iets makkelijker te maken heeft de minister ook laten weten dat een volledig nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst niet nodig is om aan deze administratieverplichting te voldoen. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen kan volstaan worden met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Hieruit moet blijken dat de werknemer op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Zolang in de periode van 1 januari 2020 tot (uiterlijk) 1 april 2020 niet een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor alle vaste werknemers in de loonadministratie is opgenomen, mogen werkgevers vanaf 1 januari 2020 toch de lage WW-premie afdragen en bij de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ invullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Als wij u behulpzaam kunnen zijn met het opstellen van een addendum neemt u dan gerust contact op met een van de advocaten van onze praktijkgroep Arbeidsrecht.

Dit artikel is geschreven door mr. Petra Wille, verbonden aan de praktijkgroep Arbeidsrecht en Privacyrecht.Dit artikel is geschreven door:

mr. L.P. (Petra) Wille
advocaat
p.wille@willedonker.nl
+31 (0)172 - 23 65 90

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels