• nl
  • en
Menu
Transitievergoeding deeltijdontslag

Transitievergoeding deeltijdontslag

18 september 2018

Met zijn arrest van 14 september 2018 heeft de Hoge Raad in een al langer lopende discussie het verlossende antwoord gegeven: ook bij een deeltijdontslag is de transitievergoeding (naar evenredigheid) verschuldigd.

Deeltijdontslag

Eigenlijk bestaat het niet: een zogenaamd deeltijdontslag. De wet voorziet namelijk niet in de mogelijkheid om een werknemer gedeeltelijk te ontslaan. Toch komt het nogal eens voor dat een werknemer minder gaat werken, bijvoorbeeld ten gevolge van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Contractueel kan dit op drie verschillende manieren worden geregeld:  (i) een gedeeltelijke beëindiging, (ii) een geheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst of (iii) aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Gedeeltelijke transitievergoeding

Bij een deeltijdontslag ontstond nogal eens de vraag of een (naar evenredigheid berekende) transitievergoeding verschuldigd was. Zo ook in de zaak die aan het arrest van de Hoge Raad ten grondslag lag. Het betrof een werknemer in het onderwijs die gedeeltelijk arbeidsongeschikt was verklaard. Zijn werkgever ontsloeg hem, waarna partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst aangingen voor 55% van de oorspronkelijke arbeidsduur. De van toepassing zijnde cao schreef deze constructie voor.

Anders dan het hof ging de Hoge Raad in het standpunt van de werknemer mee. De Hoge Raad overweegt dat de wet weliswaar niet voorziet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering van de arbeidsduur. Toch moet daar volgens hem wel sprake van zijn in het ‘geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer’. De Hoge Raad noemt in dit verband twee denkbare situaties: het gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Redenering Hoge Raad

De Hoge Raad legt de volgende redenering aan zijn overwegingen ten grondslag.  Als een werknemer na een deeltijdontslag geen gedeeltelijke transitievergoeding krijgt toegekend en vervolgens alsnog (geheel) wordt ontslagen, dan loopt hij een deel van de transitievergoeding mis. De transitievergoeding zal in dat geval namelijk worden berekend aan de hand van het op dat moment van toepassing zijnde loon. En dat loon is lager dan voorheen, nu de werknemer minder uren werkt.

Conclusie

Bij een door omstandigheden gedwongen deeltijdontslag is een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit hoe het deeltijdontslag contractueel wordt geregeld (zie onder het kopje ‘Deeltijdontslag’). Er zal wel sprake moeten zijn van een ‘substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd’. De Hoge Raad licht die begrippen toe. Substantieel betekent een vermindering van minimaal twintig procent en structureel betekent een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal blijven.

Arrest: Hoge Raad 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617

Deze bijdrage is geschreven door mr. drs. Gerben Plomp

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en